LEGISLATIVA - POVOLENÉ ODRŮDY KONOPÍ


     Od roku 1999 jsou v ČR registrovány 2 odrůdy konopí setého pro pěstování jako technická plodina. Předpokládá se, že konopí bude pěstováno pro produkci přírodního vlákna, pro produkci organické suché hmoty k technickému nebo energetickému využití a produkci semene určeného jak k přímé spotřebě, tak k získání technického nebo potravinářského oleje.

Popis odrůdy JUSO - 11: Jednodomé konopí, délka 225-308 cm, plod jednosemenná nažka, barva od světlé po šedavou s mozaikou, list má složenou formu, dlanitě dělenou, květy s odděleným pohlavím, samčí seskupené do lat, samičí jako hrozny ve vrcholové části rostliny. Odrůda se vyznačuje dobrou odolností vůči plísni šedé (Botrytis cinerea) a fuzarioznímu vadnutí. Vyšlechtěno v UAAS Glukhiv, Ukrajina. Obvyklá HTS osiva je 14,5 g, standardní klíčivost 90 %. Výsevek 1 MKS je asi 16 kg/ha.

Popis odrůdy BENIKO: Polská jednodomá odrůda konopí, výběr z krajových materiálů. Jednodomé konopí, délka 250-300 cm, plod jednosemenná nažka, květy s odděleným pohlavím. Vyšlechtěno v IKWN Poznaň, odrůdová stanice Wojciechow, Polsko. Obvyklá HTS osiva je 13,8 g, standardní klíčivost 85-90 %. Výsevek 1 MKS je asi 15,5 kg/ha.

Obě uvedené odrůdy tj. Juso - 11 a Beniko obsahují méně než 0,3 % omamných látek THC a vyhovují předpisům EU pro pěstování konopí jako zemědělské plodiny. Tyto odrůdy konopí setého poskytují obvyklý výnos suché hmoty 8,5-10,5 t/ha, výnos semene 0,6-0,8 t/ha, obsah vlákna ve stonku je 24-28 %, možný výnos celkového vlákna je 2,1-3,0 t/ha.


Paragrafy po 1.1.2010
     Jaké jsou vlastně paragrafy kolem pěstování a držení konopí? Zajímají nás především dva a na ně navazující vládní nařízení.

§ 284 - Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu: Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo stereochemickou variantu THC, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

§ 285 - Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku: Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Výňatek z nařízení vlády: Za malé množství pěstovaných rostlin konopí se považuje pět rostlin bez ohledu na jejich vzrůst a rozměry. Za malé množství drogy se považuje marihuana do patnácti gramů sušiny a hašiš do pěti gramů.


ZNĚNÍ ZÁKONA

§ 187

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2)
Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a)
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo

b)
spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.


(3)
Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a)
získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,

b)
spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo

c)
způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.


(4)
Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
a)
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

b)
získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo

c)
spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech."


(5)
Za § 187 se vkládá nový § 187a, který zní:

"§ 187a


(1)
Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2)
Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.". 

"§ 188


(1)
Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2)
Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a)
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,

b)
spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo

c)
získá-li takovým činem značný prospěch.

"§ 188a Šíření toxikomanie


(1)
Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2)
Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let.". Společná ustanovení Vláda nařízením stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, jedy nebo za prekursory ve smyslu § 187, 187a a 188, které choroby se považují za nakažlivé ve smyslu § 189 až192 a na které škůdce se vztahuje ustanovení § 192.".Přestupkový zákon (200/1990 Sb.)

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
§ 30

 1. Přestupku se dopustí ten, kdo
  1. prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
  2. neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,
  3. se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,
  4. úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,
  5. úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,
  6. umožňuje neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,
  7. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
  8. po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g), h) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové
  9. při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
  10. neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.
 2. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) pokutu do 5000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. h) pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 15 000 Kč.

 Takže nezbývá než dodat: pěstujte, hulte, šiřte, propagujte a hlavně se nenechte chytit, protože naše "demokratické" zákony nerozlišují, jestli prodáváte dětem heroin, a nebo dáte zahulit bližnímu svému.......OMAMÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU
(podle jednotné úmluvy o omamných látkách)


Acetorfin 3-O-acetyl-7alfa-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-ethenotetrahydrooripavin
Acetyl-alfa-methyl N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]acetanilidfentanyl
Acetylmethadol 3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan
Alfacetylmethadol alfa-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan
Alfameprodin alfa-3-ethyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin
Alfamethadol alfa-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol
Alfa-methylfentanyl N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid
Alfa-methylthiofentanyl N-[1-]l-methyl-2(2-thienyl)ethyl-[4-piperidyl]propionanilid
Alfaprodin alfa-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin
Alfentanil N-{1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazo1-1-yl)-ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidinyl}-N-fenylpropionamid monohydrochlorid
Allylprodin 3-allyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin
Anileridin ethylester kyseliny 1-(4-aminofenethyl)-4 fenyl-4-piperidinkarboxylové
Benzethidin ethylester kyseliny 1-(2-benzyloxyethyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové
Benzylmorfin 3-benzylmorfin
Betacetylmethadol beta-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan
Dextromoramid ( + )-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl)-pyrrolidin
Diampromid N-[2-(methylfenethylamino)propyl]propionanilid
Diethylthiambuten 3-diethylamino-1,1-di(2'thienyl)-1-buten
Dihydromorfin 4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6 diol
Dimenoxadol 2-dimethylaminoethylester kyseliny ethoxydifenyl-octové
Ethylmethylthiambuten 1,1-di(2'-thienyl)-3-methylethylamino-1-buten
Fenadoxon 4,4-difenyl-6-morfolino-3-heptanon
Fenomorfan N-fenethyl-3-hydroxymorfinan
Fentanyl N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid
Hydrokodon 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on dihydrokodeinon
Hydromorfinol l4-hydroxy-7,8-dihydromorfin
Hydromorfon 4,5-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-on dihydromorfinon
Isomethadon 4,4-difenyl-6-dimethylamino-5-methyl-3-hexanon
Kodoxim 6-karboxymethyloxim dihydrokodeinonu
Koka - list
Kokain methylester benzoylekgoninu
Levomoramid (-)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl)-pyrrolidin
Metazocin 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorfan
Methadon 4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanon
Methadon, meziprodukt 2,2-difenyl-4-dimethylaminovaleronitril
Methyldihydromorfin 6-methyl-7,8-dihydromorfin
Metopon 5-methyl-7,8-dihydromorfin-6-on
Moramid, meziprodukt kyselina 2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinomáselná
3-Methylfentanyl cis nebo trans N-(1-fenethyl-3-methyl-4-piperidyl)-propionanilid
3-Methylthiofentanyl N-{3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid
Morferidin ethylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-morfolinoethyl)-4-piperidinkarboxylové
Morfin 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol
Morfin-N-oxid (5alfa,6alfa)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol-17-oxid
MPPP propylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidin-karboxylové
Myrofin 6-myristoyl-3-benzylmorfin
Nikomorfin 3,6-dinikotinoylmorfin
Noracymethadol alfa-(+/-)-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-methylaminoheptan
Norlevorfanol (-)-3-hydroxymorfinan
Normethadon 4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-hexanon
Normorfin demethylmorfin-(5alfa,6alfa)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-morfinan-3,6-diol
Norpipanon 4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon
Oxykodon 14-hydroxydihydrokodeinon
Oxymorfon 14-hydroxydihydromorfinon
Parafluorfentanyl 4'-fluor-N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid
PEPAP ethylester kyseliny 1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidin-karboxylové
Pethidin ethylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylové
Pethidin, meziprodukt A 4-fenyl-4-kyan-1-methylpiperidin
Pethidin, meziprodukt B ethylester kyseliny 4-fenyl-4-piperidinkarboxylové
Pethidin, meziprodukt C kyselina 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylová
Piminodin ethylester kyseliny 4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-4-piperidinkarboxylové
Piritramid 1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-piperidino-4-piperidinkarboxamid
Proheptazin 1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxyhexahydro-1H-azepin
Properidin isopropylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylové
Racemethorfan (+/-)-3-methoxy-N-methylmorfinan
Racemoramid (+/-)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobuty-ryl)pyrrolidin
Racemorfan (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorfinan
Remifentanil methylester kyseliny 1-(2-methoxykarbonylethyl)-4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylové
Sufentanil N-{4-methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid
Thebain (5alfa)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorfinan
Thebakon acetyldihydrokodeinon
Thiofentanyl N-{l-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid
Tilidin ( +/- )-ethylester trans-2-dimethylamino-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylové kyseliny
Trimeperidin 4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimethylpiperidin
........ A mnoho dalších. To, co jsme zde napsali je pouze malý zlomek z celkového počtu zakázaných látek.